4 værktøjer

De fire personcentrerede værktøjer
I den motiverende samtale bruger man nogle samtaletekniske værktøjer, der basalt set er en række personcentrerede spørge- og lytteteknikker. Disse anvendes til at få skabt en samarbejdende og empatisk relation til personen og til at styre samtalen strategisk i retning af at frembringe og styrke personens forandringsudsagn. De fire personcentrerede værktøjer er åbne spørgsmål, bekræftende udsagn, refleksioner og opsummeringer.

figur1

Åbne spørgsmål
Åbne spørgsmål giver mulighed for et væld af forskellige svarmuligheder og inviterer personen til at komme på banen med sine perspektiver og tanker. Det kan eksempelvis være spørgsmål som: ”Hvordan har du det med …?” og ”Hvad synes du om …?”. Åbne spørgsmål får tit personen til at gå videre i sine tanker og skaber dermed ny indsigt og udvikling. ”Hvad vil du gerne tale om i dag?”, er også et åbent spørgsmål, der inviterer til samarbejde og øger personens engagement i samtalen. Visse åbne spørgsmål som: ”Hvilke fordele ser du ved at …?” kan bruges til at frembringe og styrke motivationen, og et åbent spørgsmål som ”Hvad synes du, kunne være næste skridt” er et godt spørgsmål, der kan involvere og ansvarliggøre personen i planlægningsarbejdet.

Bekræftende udsagn
Bekræftende udsagn er et udsagn, der udsiger noget positivt om personens karakter, styrker, indsats, og intentioner. Formålet med bekræftende udsagn er at hjælpe personen til at se sig selv som ressourcefuld og hjælpe personen til at tro på, at forandringen er mulig. Her er et par eksempler: ”Det er imponerende, så langt du er kommet inden for de sidste tre uger”, ”Hold da op, hvor du bare står fast på, at det her skal lykkes”, ”Du er virkelig en slider. Der har været så mange forhindringer på din vej, og alligevel har du ikke givet op”.

Refleksioner
En refleksion er en verbal spejling, en slags gentagelse, af det personen siger og mener. Anvendelsen af refleksioner er en form for aktiv lytten, hvor den professionelle viser og demonstrerer sin empatiske forståelse for det, personen siger uden at dømme eller forholde sig til det sagte. Refleksioner sætter personen i centrum for samtalen og holder fokus rettet mod personens tanker og følelser. Refleksioner indbefatter, at den professionelle har en respektfuld opmærksomhed på det indhold og de følelser, der ligger i personens kommunikation og handler dels om at høre og forstå, det der rent faktisk bliver sagt, og dels om at lade personen vide, at han eller hun er blevet hørt og forstået.

Opsummeringer
En opsummering er en sammenfatning af samtalen eller dele af en samtale. En god opsummering samler samtalens centrale temaer og synspunkter, og hjælper personen til at få overblik over det, der er blevet talt om. I lighed med en refleksion er en opsummering en verbal spejling af det, personen har sagt og bruges til at skabe en rød tråd i samtalen. Ved opsummeringer sorterer den professionelle det fra, der ikke er vigtigt for personen, eller det der ikke er relevant for samtalen. I stedet fokuserer den professionelle på det, der er af betydning for personen. Opsummeringer bruges ofte til at afstemme en fælles forståelse og bruges naturligt ved skift i samtalens emner og faser og for at afrunde samtalen ved samtalens afslutning.

Filmklippet nedenfor illustrerer, hvordan de fire værktøjer kan anvendes i en samtale.